POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

Oreneta.cat ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable Del Tractament De Les Seves Dades Personals

Responsable: Georgina Segarra Torres

Nom comercial: Oreneta Educació

NIF: 77616196M

Direcció: Av. Sant Carles, nº5 1º2º 08358 Arenys de Munt (Barcelona)

Correu electrònic: hola@oreneta.cat

Finalitat Del Tractament De Les Seves Dades Personals.

Oreneta.cat tractarà la informació facilitada per les persones interessades per tal de respondre a les consultes que rebi mitjançant el formulari de contacte.

Oreneta.cat demanarà les Dades de Caràcter Personal dels Usuaris, a través de formularis en línia, via Internet. Les Dades de caràcter personal assolides, en funció de cada cas podran ser, entre altres: nom, cognoms, correu electrònic i telèfon.

No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

En Concret, Les Dades Recollides S’utilitzaran Per:

Respondre als requeriments d’informació dels usuaris. Per exemple, si l’usuari deixa la seva informació personal en algun dels formularis de contacte, podrem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa en el Lloc Web, els serveis que es presten a través del lloc web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en el Lloc Web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir.

Garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Les seves dades personals podran ser tractades posteriorment amb la finalitat de realitzar estadístiques i accions comercials puntuals.

En cap cas aquesta web cedirà les dades personals dels seus usuaris a tercers sense informar-los prèviament i requerir el seu consentiment.

No cal que faciliti cap dada de caràcter personal per a la navegació per aquest web.

Temps De Conservació De Les Seves Dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant: 10 anys per mantenir un històric de consultes i contactes.

El temps de conservació de dades dels subscriptors estarà supeditat a la baixa voluntari de l’usuari.

Legitimació Per Al Tractament De Les Seves Dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

Destinataris Als Que Es Comunicaran Les Dades

Les dades es comunicaran a les següents empreses per presten serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, Oreneta.cat comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Hosting: Raiola Networks

Drets De L’usuari Al Facilitar Les Seves Dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Oreneta.cat s’estan tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits .

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

Oreneta.cat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets per correu electrònic a: hola@oreneta.cat

Com S’obtenen Les Dades En Aquesta Web

Les dades personals recollides a oreneta.cat procedeixen de:

1) Formulari de contacte: Hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic o el telèfon facilitat per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web.

2) Cookies: Quan l’usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “cookies”, L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivarlas. El origen detallat de les dades és: origen detallat de les dades al qual es pot accedir a través de: https://www.reneta.cat/cookies

Les categories de dades que es tracten són: Dades identificatives, concretament, nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic.

No es tracten categories de dades especialment protegides

Exactitud I Veracitat De Les Dades

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l’Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l’Usuari s’obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Georgina Segarra Torres titular del web Oreneta.cat

Canvis En La Present Política De Privacitat

Oreneta.cat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus Comercials

D’acord amb la LSSICE, oreneta.cat no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari, en algunes ocasions, pot remetre promocions i ofertes puntuals pròpies, només en els casos en què compti amb l’autorització dels destinataris.